• http://correuweb.insramoncasas.cat
  • iesramoncasas@xtec.cat

La generació plurilingüe arriba al Ramon Casas

El Departament d’Ensenyament va iniciar el curs passat el programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

Els objectius específics del GEP són, d’acord amb els diferents col·lectius a qui s’adreça, els següents:

Alumnat:

– Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera

– Desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament i actitudinals o personals)

– Fomentar el treball cooperatiu i per projectes

– Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom (aprendre a aprendre)

 

Professorat:

– Incorporar en la docència estratègies AICLE i d’aprenentatge basat en projectes

– Reforçar el treball cooperatiu

– Adquirir coneixement i estratègies d’intercomprensió

– Desenvolupar projectes globals de caràcter transversal

– Augmentar la competència en llengua estrangera

 

Equips directius:

– Oferir, de manera progressiva, matèries no lingüístiques en llengua estrangera.

– Facilitar la cooperació docent, especialment entre el professorat de matèria i l’especialista de llengua estrangera.

– Intercanviar experiències i bones pràctiques amb altres centres.

– Afavorir la implicació de la comunitat educativa en el projecte lingüístic plurilingüe del centre.

A nivell de centre, al Ramon Casas i Carbó, enguany s’ha creat un grup impulsor del GEP format per Andrea Esteve (professora de llengua anglesa), Patricia Tena (professora de matemàtiques) i Jaume Carbonell (professor de gestió administrativa), que assisteix a la formació inicial del programa amb l’objectiu d’elaborar un Pla d’Acció com a base orientativa per a la implementació del programa en els següents cursos.