• http://correuweb.insramoncasas.cat
 • iesramoncasas@xtec.cat

Carta de compromís educatiu

La carta de compromís educatiu que signen les famílies, els alumnes i el director del centre és una eina que hauria de facilitar la cooperació entre les accions educatives de les famílies i l’acció educativa del centre educatiu. Entenem que la implicació de les famílies en el procés educatiu dels fills i filles és un element imprescindible per assolir l’èxit educatiu i contribuir a la millor integració escolar i social de l’alumne o alumna.

El centre es compromet a:

 1. Atendre l’alumnat i posar tots els mitjans al seu abast perquè l’alumne en tregui el màxim rendiment acadèmic i personal.
 2. Posar a disposició de la família i de l’alumne/a un tutor personal encarregat del seguiment acadèmic i de l’orientació vocacional i personal.
 3. Aplicar mesures d’atenció educativa específiques quan siguin necessàries per al desenvolupament acadèmic i personal de l’alumne/a.
 4. Informar la família dels criteris d’avaluació, de l’evolució acadèmica, del grau d’assistència al centre, de les necessitats educatives específiques i del creixement personal del seu fill/filla, tot respectant-ne la confidencialitat.
 5. Informar les famílies del Projecte Educatiu i de les Normes d’Organització i Funcionament a l’inici de cada curs acadèmic.
 6. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne sempre que no suposin un incompliment de les Normes d’Organització i Funcionament del centre.
 7. Oferir a l’alumnat que tingui problemes d’entesa amb la resta de companys o amb el professorat vies de resolució constructives basades en el diàleg.
 8. Orientar l’alumnat i les famílies sobre el món acadèmic i laboral i també de tots els recursos sòcioeducatius de l’entorn.

La família es compromet a:

 1. Responsabilitzar-se i vetllar perquè el fill o filla assisteixi al centre de formar regular i puntual.
 2. Interessar-se i fer un seguiment dels estudis del seu fill o filla.
 3. Respectar el Projecte Educatiu del Centre, les normes de convivència i reconèixer l’autoritat del professorat i de l’equip directiu i demanar al fill/a que també ho faci.
 4. Atendre les peticions d’entrevista i les notificacions (faltes d’assistència, notes a l’agenda, butlletins de notes…) en un temps raonable.
 5. Facilitar al centre les informacions del fill/filla que siguin rellevants tant a nivell d’aprenentatge com a nivell sanitari, social o legal.
 6. Instar el fill/filla que respecti el projecte educatiu, les normes d’organització i funcionament i l’autoritat del professorat.
 7. Responsabilitzar-se que el fill/filla porti el material adequat i facilitar a casa les condicions d’espai i temps adequades per a l’estudi.
 8. Acceptar les mesures suggerides pel centre que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
 9. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos i revisar-los conjuntament amb l’Institut quan es sol·liciti.

L’alumne es compromet a:

 1. Complir amb l’assistència, amb la puntualitat i portar el material que se li demana per treballar.
 2. Respectar l’autoritat del professorat i de la resta del personal del centre.
  Respectar el material del centre i les instal.lacions.
 3. Esforçar-se i dedicar el temps i els mitjans necessaris per assolir els aprenentatges.
 4. Informar els pares de l’activitat acadèmica i de la vida del centre.